ทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ  เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565