แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือนตุลาคม 2565

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบหมายให้ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล เดือนตุลาคม 2565 ณ ห้อง Studio
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ ผ่านทาง Facebook Live