ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ครั้งที่ 2/2565

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์
และการตลาดสมุนไพร ครั้งที่ 2/2565 เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565