กรมพัฒน์ฯ เปิดอบรมหัวข้อ "TFRS for NPAEs" ส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง วิเคราะห์ธุรกิจถูกทิศทาง ปลื้ม...เปิดรับสมัครแค่ 1 ชั่วโมงผู้สนใจแห่จองที่นั่งเต็ม!!

กรมพัฒน์ฯ เปิดอบรมหัวข้อ "TFRS for NPAEs" ส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง วิเคราะห์ธุรกิจถูกทิศทาง ปลื้ม...เปิดรับสมัครแค่ 1 ชั่วโมงผู้สนใจแห่จองที่นั่งเต็ม!!

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดคอร์สอบรม"มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ" เรื่อง การจัดทำบัญชีตาม TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง เพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบการ จะได้อัพเดทความรู้ใหม่ๆ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย และพัฒนาทักษะการทำบัญชีตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้งบการเงินของธุรกิจไทย สะท้อนภาพธุรกิจที่เป็นจริง สามารถนำไปใช้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้ทันต่อตลาด ช่วยเปิดทางให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ทั้งนี้ ทันทีที่เปิดรับสมัครก็มีผู้สนใจเข้าลงทะเบียนครบในเวลาอันรวดเร็ว ชี้ให้เห็นว่านักบัญชีไทยมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองอย่างมาก

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ (2 ธันวาคม 2565)  กรมได้จัดอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ" เรื่อง การจัดทำบัญชีตาม TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง ณ  โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจด้านกำกับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับส่งเสริมภาคธุรกิจให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี อันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของชาติ และพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน

รองอธิบดี กล่าวต่อว่า "การจัดอบรมฯ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบุคคลทั่วไปเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการบัญชี สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การวางระบบบัญชี ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจให้มีงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อเรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และอัพเดทเนื้อหาที่เพิ่มเติมใหม่ของร่าง TFRS for NPAEs 2565 ซึ่งสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ จำนวน 6 ชั่วโมง การจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการนำข้อมูลด้านบัญชีไปใช้ตัดสินใจวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนธุรกิจ และยังช่วยประกอบข้อมูลการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วย การใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพสูงสุด การสร้างความน่าเชื่อถือในงบการเงินจะนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจได้ และส่งเสริมให้เกิดความสม่ำเสมอและการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้งบการเงินเกิดความเชื่อมั่นตามมา"

 "อย่างไรก็ดี เป็นที่น่ายินดีที่มีนักบัญชีให้ความสนใจในหลักสูตรนี้อย่างมาก โดยกรมฯ ได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เพียงแค่ 1 ชั่วโมงก็มีผู้สมัครลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่านักบัญชีไทยมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา หรือสอบถามข้อมูลได้ที่กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4408" รองอธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

***************************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                              ฉบับที่ 163 / วันที่ 2 ธันวาคม 2565