กรมพัฒน์ฯ เร่งผลักดันสำนักงานบัญชีไทย...สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล

กรมพัฒน์ฯ เร่งผลักดันสำนักงานบัญชีไทย...สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม 'โครงการส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Transformation)' ยกระดับธุรกิจสำนักงานบัญชีไทยสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ทาง www.dbd.go.th

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "แพลตฟอร์มบัญชียุคดิจิทัล ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจ การใช้เครื่องมือทางแพลตฟอร์มบัญชีด้วยระบบที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้กระบวนการทำงานของนักบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการลดเอกสาร ลดเวลาการพูดคุย ลดเวลาการเดินทาง และลดพื้นที่การเก็บจัดเก็บข้อมูล 

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพร้อมด้านองค์ความรู้และเครื่องมือทางเทคโนโลยีให้สอดรับกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมให้สำนักงานบัญชีเข้าถึงนวัตกรรมด้านการบัญชีและการบริหารจัดการ ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Transformation) จะทำให้การบริหารจัดการธุรกิจมีความทันสมัย ถูกต้อง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมให้ธุรกิจมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจสำนักงานบัญชีให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล ตลอดจน เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

กรมฯ จึงได้ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมโครงการ 'ส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Transformation)' วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับรางวัล Digital Accounting Firm Award นอกจากนี้ จะได้รับ Template เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสำนักงานบัญชีของตนเอง และยังมีโอกาสได้รับสิทธิการใช้ Cloud accounting ตามเงื่อนไขจาก Software พันธมิตร

แพลตฟอร์มบัญชียุคดิจิทัล ช่วยให้นักบัญชีทำงานด้วยเวลาที่สั้นลง แต่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น นักบัญชีจึงได้รับการยกระดับให้มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูล และช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเติบโตจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอเชิญชวนนักบัญชี และเจ้าของสำนักงานบัญชี เข้าร่วมอบรมฯ โดยสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือ https://shorturl.asia/F574k สมัครได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย" อธิบดี กล่าวสรุป

ปัจจุบันกรมฯ ให้การรับรองคุณภาพแก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565) จำนวนทั้งสิ้น 166 แห่ง แบ่งเป็น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 90 ราย ภาคตะวันออก 22 ราย ภาคใต้ 19 ราย ภาคเหนือ 17 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 ราย และ ภาคกลาง 7 ราย

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม หรือสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ส่วนส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02 547 5981 , 02 547 4414 อีเมล์ buncheedbd@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

#SuperDBD

*******************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                                ฉบับที่ 170 / วันที่ 14 ธันวาคม 2565