กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดสัมมนา 'เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการ ก้าวล้ำ นำตลาดออนไลน์ @ตรัง'

กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

จัดสัมมนา 'เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการ ก้าวล้ำ นำตลาดออนไลน์ @ตรัง'

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดสัมมนา 'เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการ ก้าวล้ำ นำตลาดออนไลน์ @ตรัง' แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และ นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ รวมกว่า 300 ราย โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการทั่วไป การขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจให้ก้าวทันการค้ายุคใหม่ พร้อมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 'ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น' จังหวัดตรัง และเปิดเวทีเจรจาธุรกิจหาผู้ร่วมลงทุนมั่นใจ!! ผู้ประกอบการในพื้นที่มีศักยภาพสูง พร้อมสร้างเครือข่ายรับมือกับทุกสถานการณ์

      นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายทศพล ทังสุบุตร) ได้มอบหมายให้เป็นประธานเปิดงานสัมมนา 'เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการ ก้าวล้ำ นำตลาดออนไลน์ @ตรัง' ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง งานดังกล่าวฯ จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย (ไมโครเอสเอ็มอี) และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับได้เข้าถึงโอกาสทางการค้าด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถึงขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น การสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และ นักเรียนนักศึกษา รวมกว่า 300 ราย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจ และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ นอกจากนี้ ได้มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ Marketing Technology เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการตลาดสำหรับเอสเอ็มอี และการจัดการการตลาดสมัยใหม่ด้วยการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลให้ตอบโจทย์พิชิตใจผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ และช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้เติบโตและเข้มแข็งระยะยาว

       ภายในงานฯ ได้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการภายในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึง เปิดเวทีให้มีการเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนที่เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยสินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่ายเป็นสินค้า 'ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น' ภายใต้โครงการ SMART LOCAL ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นสินค้าพื้นถิ่นไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างลงตัว ทั้งนี้ กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานฯ ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่รอบด้าน พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในภาพรวม

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหาร พร้อมมอบป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แก่ ร้านอาหารครัวลำพู และ ร้านอาหารครัวภูตรัง อ.กันตรัง จ.ตรัง รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาร้านอาหารไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพ รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหารให้เป็นที่รู้จัก สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะเป็นจุดขายสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารในสถานการณ์เช่นนี้" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4445 สายด่วน 1570 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th และ Facebook Fanpage : SMART Local by DBD

  #SuperDBD

****************************************

 

ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน                                                            ฉบับที่ 171 / วันที่ 15 ธันวาคม 2565