กรมพัฒน์ฯ เดินหน้าจัดอบรม 'บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ' จิ้มจังหวัดระยองนำร่องเป็นแห่งแรกของปีงบประมาณ 2566

กรมพัฒน์ฯ เดินหน้าจัดอบรม 'บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ'

จิ้มจังหวัดระยองนำร่องเป็นแห่งแรกของปีงบประมาณ 2566

 

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประจำปี 2566" ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี-ผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 150 ราย ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีเนื้อหาใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากปีก่อนๆ    คือ ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้สอดรับกับการปรับปรุงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณ ซึ่งสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ 12 ชั่วโมงเต็มๆ

     นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม        หลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประจำปี 2566" ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 10,100 ราย และมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับรองจากกรมฯ แล้วจำนวน 166 ราย โดยเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีให้สำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของธุรกิจไปสู่การเป็น Digital Accounting Firm รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำนักงานบัญชีก่อนขอการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในอนาคต

"การอบรมหลักสูตรบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี บุคลากรในสำนักงานบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ใน 2 วัน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการทำธุรกิจ ประกอบไปด้วย การบรรยายจาก ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ หัวข้อ การจับประเด็น TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง, หัวข้อ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินจุดบกพร่องของกิจการจากอัตราส่วนทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงสำหรับ SMEs และการตอบสนองของนักบัญชี และหัวข้อ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 ซึ่งเพิ่มหัวข้อนี้มาเพื่ออัพเดทความรู้ของนักบัญชี รวมถึงสอดรับกับการปรับปรุงข้อบังคับฯ ของสภาวิชาชีพบัญชี" การบรรยายจาก ดร.ปุรฉัตร ทองเสริม บริษัท ทีพีเค ตรวจสอบบัญชีและกฎหมายจำกัด คือ หัวข้อก้าวสู่ความสำเร็จด้านมาตรฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพและยกระดับเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล และการบรรยายจาก คุณอรวรรณ เพ็ชรากาล บริษัท ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด หัวข้อ มาตรฐานการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี และข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2564 และหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยผู้รับรับการอบรมสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ได้ถึง 12 ชั่วโมง"

             "ตลอดปีงบประมาณ 2566 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะยังคงเดินหน้าจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร    การเปิดรับสมัครในครั้งต่อไปได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่กองกำกับบัญชีธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5981 และ 0 2547 4414 อีเมล์ dbdacc.training@gmail.com ขอแอบกระซิบสักนิดว่า หลักสูตรนี้เปิดเมื่อไหร่ คนแห่สมัครเต็มอัตราอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นท่านต้องคอยจ้องให้ดีนะครับ" อธิบดี กล่าวในตอนท้าย

#SuperDBD

***************************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                   ฉบับที่ 172/ วันที่ 15 ธันวาคม 2565