กรมพัฒน์ฯ เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีต่อเนื่อง ครานี้..รับรางวัล 'องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง' สะท้อนความจริงจัง...ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กรมพัฒน์ฯ เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีต่อเนื่อง

ครานี้..รับรางวัล 'องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง'

สะท้อนความจริงจัง...ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

         ก้าวสู่ปีที่ 100 ปีทองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีต่อเนื่อง ครานี้...รับรางวัล 'องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง' สะท้อนความจริงจังและคำนึงความสำคัญต่อการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระบบบริหารจัดการงานหน้าบ้านและหลังบ้านที่ตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจและประชาชน มั่นใจ!! ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานจนเป็นที่ยอมรับในระดับสาธารณชน จะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่คู่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตลอดไป 

              นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ปี 2566 นับเป็นปีทองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจากก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 แห่งการสถาปนากรมฯ วันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมฯ ได้มีการพัฒนาการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานบริการจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2565 หรือ DG Awards 2022 จำนวน 2 รางวัล จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นการรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลต่อเนื่องเป็นที่ 4

          ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีอีกครา รางวัล 'องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง' 2 รางวัล จาก กรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย 1) รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ และ 2) รางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยทั้ง 2 รางวัล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจทั้งในระดับองค์กรและบุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกคน เป็นรางวัลที่มีนัยยะการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการตามระเบียบวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา ประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามที่ได้ตั้งไว้ แสดงถึงความคิดของบุคลากรและทีมงานที่รักและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัย เหนือสิ่งอื่นใด คือ การมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม จนทำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง    

               ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจบริการประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของภาคธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสามารถอำนวยความสะดวกการให้บริการผ่านระบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้เสียงตอบรับเชิงบวกจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ทั้งหมดเป็นความสำเร็จของ 'งานหน้าบ้าน' ที่ตั้งใจพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีความสำเร็จดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นจาก 'งานหลังบ้าน' ซึ่งกรมฯ มีนโยบายสำคัญและเน้นย้ำให้บุคลากรกรมฯ ต้องยึดถือปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ยึดถือประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง

         ความสำเร็จนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่กรมฯ เดินหน้าปฏิบัติราชการด้วยความสุจริต ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยความเสมอภาค พร้อมนำไปต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ ประชาชน และประเทศชาติ

         ขอขอบคุณภาคธุรกิจและประชาชนทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ ติชม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมฯ นำมาซึ่งการพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์สนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างตรงจุด รวมทั้ง ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ความร่วมแรงร่วมใจที่เกิดขึ้นส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกรมฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสาธารณชน และหวังว่าแรงใจที่รวมกันจนเป็นหนึ่งเดียวนี้ จะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่คู่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตลอดไป" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย   

#SuperDBD

************************************

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม                                                           ฉบับที่ 175 / วันที่ 19 ธันวาคม 2565