ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2566

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายกำแหง กล้าสุคณธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 25 มกราคม 2566