ผู้ประกอบธุรกิจและนักบัญชี แห่..ติวรับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่คึกคัก และเตรียมพร้อมจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง

ผู้ประกอบธุรกิจและนักบัญชี แห่..ติวรับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่คึกคัก

และเตรียมพร้อมจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดอบรม "ก้าวทันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่และเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงิน" ณ ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ชั้น 6 เพิ่มทักษะความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจและนักบัญชี 3 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 23   2) เรื่องที่ควรรู้ในการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องเพื่อการส่งงบการเงินที่ไม่ผิดพลาด และ 3) การใช้ประโยชน์จาก DBD DataWarehouse+ มาวิเคราะห์ธุรกิจ พร้อมชวนผู้ที่พลาดการอบรมครั้งนี้ติดตามการสมัครรอบต่อไป

          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (30 มกราคม 2566) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดอบรมเรื่อง "ก้าวทันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่และเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงิน" ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ชั้น 6 โดยมีผู้ประกอบธุรกิจ นักบัญชี และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมแบบ onsite จำนวน 250 ราย การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ และเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจหรือผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 และกำลังจะมีผลบังคับใช้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

          อธิบดี กล่าวต่อว่า "สำหรับสาระสำคัญที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้คือ การปรับปรุงกฎหมายฯ ทั้ง 9 ด้าน โดยมีสาระสำคัญใน 3 ด้าน คือ 1) การลดจำนวนผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทจำกัดจาก 3 คน เหลือ 2 คน  2) การควบรวมกิจการที่เพิ่มทางเลือกได้หลายรูปแบบมากขึ้น และ 3) ยกเลิกการนำหนังสือเชิญประชุมไปลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ยกเว้นบริษัทที่มีหุ้นผู้ถือเท่านั้นที่ยังต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อยู่ การอบรมในหัวข้อนี้จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่ปรับปรุงในครั้งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถูกต้อง ลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้"

"การบรรยายครั้งนี้ยังมีหัวข้อที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องรู้ ด้านการจัดทำงบการเงิน วิธีการจัดหาและตรวจสอบผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีที่ถูกต้อง มีรายชื่อตรงกับความเป็นจริง รวมถึงการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน อาทิ ตัวเลขข้อมูลงบการเงิน วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี และการแนบเอกสารประกอบการส่งงบการเงิน ทั้งนี้ จากข้อมูลการนำส่งงบการเงินพบว่า มีนิติบุคคลขอแก้ไขข้อบกพร่องของงบการเงิน จำนวน 17,626 ราย คิดเป็น 2.8 % ของนิติบุคคลที่ยื่นงบการเงินจำนวน 619,615 ราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ตุลาคม 2565) ซึ่งหัวข้อนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดทำงบการเงินประจำปีได้อย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลที่ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ สำหรับหัวข้อสุดท้ายของการบรรยายคือ วิธีการใช้ประโยชน์จาก DBD Datawarehouse+ เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจของตนเอง วิธีการค้นหาข้อมูลของธุรกิจแต่ละประเภททั้งในระดับภาคและจังหวัด แนวโน้มการประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นที่ การค้นหาคู่ค้าเพื่อศึกษาข้อมูลทำธุรกิจ และการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง"

"นอกจากนี้ กรมฯ มีกำหนดจัดอบรมหัวข้อ ก้าวทันประมวลกฎหมายฯ ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองธรรมาภิบาลธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4417" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

#SuperDBD

***********************************

ที่มา : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                                                       ฉบับที่ 14 / วันที่ 30 มกราคม 2566