ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้าบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566