ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

 
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ที่ (ถ) 12/2566
เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
......................................
 
                               ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้
          มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว นายทะเบียนจึงมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วน
          บริษัทเพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ ตามความในมาตรา 1273/1
          แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่ามิได้รับคำตอบหรือได้รับคำตอบว่ามิได้ทำการค้าขาย
          หรือประกอบการงานแล้ว
 
                              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียน
          หุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าว
          ข้างต้นออกจากทะเบียน
 
                               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
 
ภานีรัตน์  พรหมคณะ
(นางสาวภานีรัตน์ พรหมคณะ)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร