กรมพัฒน์ฯ เตรียมยกระดับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้วย Service Excellence เสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการสู่บริการที่เป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

กรมพัฒน์ฯ เตรียมยกระดับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้วย Service Excellence

เสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการสู่บริการที่เป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาออนไลน์หลักสูตร "การยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย Service Excellence" เสริมสร้างความรู้ แนวคิด และขั้นตอนการบริหารจัดการธุรกิจสู่การบริการที่เป็นเลิศ พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความยั่งยืนและยกระดับธุรกิจสู่การเป็น Smart logistics เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มีนาคม 2566

              นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า "การให้บริการที่เป็นเลิศ" เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่หลายธุรกิจนำมาใช้เครื่องมือ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกระดับและสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ดังนั้น การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเหนือความคาดหวัง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการยกระดับด้านการให้บริการเหนือความคาดหวัง หรือ Service Excellence เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ และยกระดับสู่การเป็น Smart logistics เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น กรมฯ จึงเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์" หลักสูตร การยกระดับธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ด้วย Service Excellence ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยเชิญที่ปรึกษาองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.พสิษฐ์ ธนาโชติอันนต์กุล) มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่ความยั่งยืนภายใต้ยุค BANI, แนวคิดขั้นตอน พร้อมเทคนิคและตัวอย่างการประยุกต์ใช้โมเดล Service Excellence กับธุรกิจโลจิสติกส์, การวางแผนกลยุทธ์เชิงรุก Service Excellence และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับสู่ Smart logistics เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่ความยั่งยืนด้วยการให้การบริการเหนือความคาดหวังและยกระดับเข้าสู่ Smart logistics นำไปสู่การสร้างกลยุทธ์การบริการให้น่าประทับใจ และการให้บริการที่เหนือความคาดหวัง ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอีกด้วย

การยกระดับการให้การบริการเหนือความคาดหวัง หรือ Service Excellence เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าซึ่งเป็นเหมือนพลังแห่งการบอกต่อ เพื่อสร้างความผูกพันต่อสินค้าและบริการได้อย่างยั่งยืน อธิบดี กล่าวสรุป

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 33,355 ราย

ผู้ประกอบการให้บริการโลจิสติกส์และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

#SuperDBD

************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                    ฉบับที่ 43 /วันที่ 13 มีนาคม  2566