กรมพัฒน์ฯ 'ขุนสมอง' คนทำงาน สู่เส้นทางดิจิทัล หลักสูตร Digital Week Season 2 : Beyond Development

กรมพัฒน์ฯ 'ขุนสมอง' คนทำงาน สู่เส้นทางดิจิทัล

หลักสูตร Digital Week Season 2 : Beyond Development

           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติวเข้มบุคลากรในองค์กรให้พร้อมพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตร Digital Week Season 2 : Beyond Development จัดเต็ม 6 หัวข้อ 5 วัน เริ่มที่การสร้างความรู้ด้านกฎหมายดิจิทัล การสร้างสรรค์งานบริการรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี การคิดค้นออกแบบโครงการเพื่อพัฒนาการทำงาน การใช้ระบบ AI มาช่วยทำงาน การวิเคราะห์ Big Data และใช้ประโยชน์จากโลกของข้อมูลข่าวสาร พร้อมการนำเสนอที่ง่ายต่อการนำไปใช้งานจริง กรมฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างจิตวิญญาณรักงานบริการแก่บุคลากรเพื่อให้บริการประชาชนด้วยความเป็นเลิศ ไม่ขอ!! หยุดนิ่งอยู่กับที่และจะต้องดียิ่งขึ้นต่อไปไม่มีหยุด

          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบให้บริการประชาชนทั้งการจดทะเบียนธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจและงานบริการอื่นๆ ในรูปแบบออนไลน์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ควบคู่ไปกับการทำงานของบุคลากรที่อยู่หลังบ้าน เพื่อสร้างสรรค์งานรูปแบบใหม่ๆ และควบคุมระบบการทำงานของเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดว่า เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม"

              อธิบดี กล่าวต่อว่า "เมื่อเร็วๆนี้ กรมฯ ได้จัดอบรม Digital Week Season 2 : Beyond Development มีบุคลากรเข้าร่วมอบรมกว่า 600 คน ใน 6 หัวข้อ ตลอด 5 วัน ประกอบไปด้วย 1) พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565: กฎหมายใหม่สู่ยุครัฐบาลดิจิทัล 2) Service Innovation ออกแบบนวัตกรรมบริการสุดล้ำเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่า 3) Project Management in the digital era การจัดการโครงการสมัยใหม่ยุคดิจิทัล 4) AI Technology: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ 5) Data Analytics and visualization เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลในยุคดิจิทัล และ 6) Presentation & Storytelling นำเสนอข้อมูลสไตล์ใหม่ พร้อมเล่าเรื่องให้โลกได้รู้ ทั้งหมดนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะที่คิดมาเพื่อการพัฒนาบุคลากรในกรมฯ ปลุกทักษะการทำงานเชิงรุก คิดก้าวหน้า รอบรู้เรื่องเทคโนโลยีสำหรับนำมาประยุกต์ปรับใช้ในการทำงาน รู้จักการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์ สอดรับกับการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่องค์กรยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน"

          "การพัฒนาคนทำงานให้มีประสิทธิภาพเป็นภารกิจที่กรมฯ ให้ความสำคัญมาตลอด เพราะการจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ให้สำเร็จต้องอาศัยกำลังของบุคลากรในกรมฯเป็นหลัก ทั้งนี้ ภายหลังจากการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วจะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาการทำงาน พร้อมนำองค์กรก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนต่อไป

 

         #SuperDBD

***********************************

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม                                                             ฉบับที่ 49 / วันที่ 21 มีนาคม 2566