คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566