กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ 2023

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนาใหญ่สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และ Biz Club THAILAND พร้อมเปิดงานเสวนา \'กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ปี 2023\' เป็นการให้ความรู้ที่จำเป็นแก่การประกอบธุรกิจ อาทิ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ การพัฒนาและสร้างเสริมเครือข่ายธุรกิจให้ก้าวทันธุรกิจยุคใหม่ และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจบริการ ฯลฯ เพื่อรองรับภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนให้กับสมาชิกเครือข่ายธุรกิจฯ เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในจังหวัดของตนเอง

โอกาสนี้ นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติขึ้นเวทีเสวนาพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ด้วย
ภายในงานได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำไปพัฒนาเครือข่ายฯ และธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ กว่า 200 ราย ต่างระดมความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย มีการนำเสนอรูปแบบการประสานความร่วมมือที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยอาศัยเครือข่ายที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันแล้วกัน เน้นความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทุกด้านเพื่อปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งธุรกิจ ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจมีความคล่องตัว เกิดพลังที่แข็งแกร่งของสมาชิกภายในเครือข่าย

งานจัดขึ้นระว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ