กรมพัฒน์ฯ พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ลงพื้นที่ 'วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี จ.พัทลุง'

กรมพัฒน์ฯ พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ลงพื้นที่ 'วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี จ.พัทลุง'

              กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการเกษตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนง.พาณิชย์ จ.พัทลุง ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี จ.พัทลุง เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นพื้นฐานและเชิงลึกผู้ประกอบการชุมชนก่อนนำไปวางระบบบัญชีต้นแบบ ตอบโจทย์ความต้องการท้องถิ่นอย่างตรงจุด มั่นใจ!! ช่วยปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็ง ขยายช่องทางการตลาด ปูพื้นฐานสร้างความมั่นคงธุรกิจระยะยาว

          นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายทศพล ทังสุบุตร) ได้มอบหมายให้นำคณะพร้อมผู้แทนหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง และสำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 ใน 6 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นพื้นฐานและเชิงลึกก่อนนำไปวางระบบบัญชีต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำบัญชีและการบริหารธุรกิจอย่างง่ายที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้และร่วมวางแผนขยายช่องทางการตลาดวิสาหกิจชุมชนนำมาซึ่งประสิทธิภาพทางการผลิตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

         จากการลงพื้นที่พบว่า ปัญหาหรือจุดอ่อนของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ คือ ขาดระบบการจดและบันทึกบัญชีที่มีความครบถ้วนและถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการบันทึกบัญชีในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ช่องทางการตลาดยังอยู่ในวงจำกัด และขาดทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ

           โดยหลังจากที่ได้เก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนนำร่องครบทั้ง 6 แห่ง กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตร จะได้นำจุดเด่นจุดด้อยของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับแต่ละแห่งมาทำการวิเคราะห์ประมวลผลและสร้างระบบบัญชีที่ทรงประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการและตรงตามสภาพแวดล้อมของธุรกิจแต่ละพื้นถิ่น แก้ปัญหา Pain Point ปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งวิสาหกิจชุมชน ยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ภายใต้แนวคิด Digital Sustainability Modeling ที่มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง โดยมีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเป็นเครื่องมือ และเสริมสร้างศักยภาพให้ภาคธุรกิจมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งระบบบัญชีต้นแบบนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายผลต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยกว่า 83,600 ราย ซึ่งมีจำนวนสมาชิกรวมกันกว่า 1,470,000 คน นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีและการบริหารจัดการภายในกิจการ โดยมีพื้นฐานการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี จ.พัทลุง แล้ว กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตร ได้กำหนดแผนเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนนำร่องอีก 5 แห่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนจากแต่ละภูมิภาค ผ่านการลงพื้นที่หรือผ่านการเก็บข้อมูลผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ประกอบด้วย (1) วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น (2) วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ จังหวัดสระบุรี (3) วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี (4) วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และ (5) วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ จังหวัดลำพูน" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4407 อีเมล : accounting@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

 #SuperDBD

*************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                  ฉบับที่ 57 / วันที่ 29 มีนาคม 2566