สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 รวมจำนวน 2 ฉบับ