กรมพัฒน์ฯ แนะนิติบุคคลเช็คสถานะผู้ทำบัญชีให้ชัวร์ว่า 'คงอยู่' ก่อนนำส่งงบการเงิน พร้อมเตือนผู้ทำบัญชี อย่าลืม! ต่ออายุสมาชิกสภาฯ และแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี

กรมพัฒน์ฯ แนะนิติบุคคลเช็คสถานะผู้ทำบัญชีให้ชัวร์ว่า 'คงอยู่' ก่อนนำส่งงบการเงิน

พร้อมเตือนผู้ทำบัญชี อย่าลืม! ต่ออายุสมาชิกสภาฯ และแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี

 

              กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนะนำนิติบุคคลก่อนนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ต้องเช็คสถานะผู้ทำบัญชีว่ามีสถานะคงอยู่หรือไม่ พร้อมฝากถึงผู้ทำบัญชีต้องแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี และหากผู้ทำบัญชีใด     มีสถานะขาดคุณสมบัติให้เร่งตรวจสอบสถานะของการเป็นสมาชิกสภาฯ ทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี หากยังไม่ต่ออายุต้องรีบดำเนินการ และเข้าใช้งานระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออัพเดทสถานะให้เป็นปัจจุบัน ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายทั้งฝั่งผู้ทำบัญชี และนิติบุคคล

                   นายทศพล  ทังสุบุตร  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบ DBD           e-Filing ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีนิติบุคคลที่ต้องนำส่งในปีนี้มีจำนวน 807,338 ราย โดยนิติบุคคลต้องระบุ  ชื่อผู้ทำบัญชีในแบบนำส่งงบการเงิน หรือ ส.บช.3 ให้ชัดเจน ห้ามนำชื่อผู้ทำบัญชีที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงใส่ในแบบ ส.บช.3  มิเช่นนั้นจะได้รับโทษทางกฎหมาย และผู้ทำบัญชีที่จัดทำงบการเงินต้องแจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่ตนเป็นผู้จัดทำบัญชีในระบบ      e-Accountant ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มทำบัญชี ซึ่งผู้ทำบัญชี 1 คน สามารถจัดทำบัญชีให้นิติบุคคลได้ไม่เกิน 100 รายต่อปี หากเกินกว่านั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย และเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี     มีโทษตั้งแต่ตักเตือนจนถึงเพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสมาชิก

                   "สถานะของผู้ทำบัญชีที่ปรากฏในระบบ DBD e-Filing แบ่งออกเป็น 6 สถานะ ดังนี้ 1) คงอยู่ หมายถึง สถานะปกติ ที่สามารถจัดทำบัญชีได้ 2) ขาดคุณสมบัติ หมายถึง ขาดต่ออายุสมาชิกสภาฯในระบบ e-Accountant ให้ผู้ทำบัญชีตรวจสอบสถานะของการเป็นสมาชิกสภาฯ ในปีปัจจุบัน 2.1) กรณีต่ออายุสมาชิกสภาฯ แล้ว ให้ผู้ทำบัญชีเข้าใช้งานระบบ             e-Accountant เพื่ออัพเดทสถานะของการเป็นสมาชิกสภาฯ 2.2) กรณียังไม่ได้ต่ออายุสมาชิกสภาฯ ให้ผู้ทำบัญชีรีบดำเนินการต่ออายุสมาชิกให้เรียบร้อย แล้วดำเนินการตาม 2.1) เมื่อกลับเข้าสู่ระบบ DBD e-Filing สถานะผู้ทำบัญชีจะแสดง "คงอยู่" 3) ยกเลิกการแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี หมายถึง ผู้ทำบัญชีได้ยกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว  4) พักการขึ้นทะเบียน/สมาชิก หมายถึง ผู้ทำบัญชีอยู่ระหว่างถูกลงโทษพักการประกอบวิชาชีพทำบัญชีจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ 5) เพิกถอนการขึ้นทะเบียน/ สมาชิก หมายถึง ผู้ทำบัญชีถูกลงโทษห้ามประกอบวิชาชีพ      ทำบัญชีจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ และ 6) ถึงแก่กรรม ดังนั้น ก่อนนำส่งงบการเงินขอให้นิติบุคคลเช็คสถานะของผู้ทำบัญชีก่อนว่ามีสถานะคงอยู่หรือไม่ หากไม่ใช่สถานะดังกล่าวต้องแจ้งให้ผู้ทำบัญชีแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า และผู้สนใจที่จะร่วมทุนกับธุรกิจของท่าน" อธิบดีกล่าวในตอนท้าย

                   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4395 และ สายด่วน 1570 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th

#SuperDBD

***************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                     ฉบับที่ 79 /วันที่ 15 พฤษภาคม 2566