คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอฯ

นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566