ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ศึกษาดูงาน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบหมายให้ นายกำแหง กล้าสุคนธ์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับคณะผู้แทนและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย Ms.Chandone PHANOUVONG Economic
& Commercial Counsellor, Embassy of LAO,P.D.R. และ Mr.Viengsavang Thipphavong Deputy
Director General Industry and Commerce Institute (ICI) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และยกระดับ ศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างรายได้จาก e-Commerce
โดยมีการบรรยายหัวข้อ "e-Commerce Trade Policy and Business Development" จาก
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และหัวข้อ "e-Commerce registration and trade dispute managing
process" จากกองข้อมูลธุรกิจและกองทะเบียนธุรกิจ ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 และช่วงบ่ายได้ศึกษาดูงาน
การให้บริการด้านการจดทะเบียน นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และการให้บริการ
จดทะเบียนธุรกิจ ณ หน่วยบริการชั้น 9 ชั้น 4 และ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่
23 พฤษภาคม 2566