พิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้อง Conference ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566