Thailand Franchise Award 2023 (รอบตรวจประเมิน ณ สถานประกอบธุรกิจ)

นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ครั้งที่ 4 "(Thailand
Franchise Award : TFA 2023)" (รอบตรวจประเมิน ณ สถานประกอบธุรกิจ)โดยมี
คณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เป็นการประชุม
ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566