ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 36

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ
"บทบาท ภารกิจ​ และงานสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้หลักสูตร "ข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 36 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย
สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ณ​ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566