พาณิชย์ จับมือ สภาหอฯ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2566 ให้กับสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีผลงานโดดเด่น

พาณิชย์ จับมือ สภาหอฯ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2566

ให้กับสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีผลงานโดดเด่น

        กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาใหญ่และมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้า   ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ

           นายกีรติ  รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2566 ณ ห้อง Ballroom 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ทำให้ธุรกิจแต่ละสาขาเกิดการรวมตัวและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจของไทย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนภาคธุรกิจรายสาขาต่างๆ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,165 สมาคม

      "วันนี้ (วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแสดงความยินดีกับสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย    ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสมาคมการค้าซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจ และมีบทบาทเป็นผู้นำของสมาชิกในสมาคมที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่     ปี 2556 รวมเวลากว่า 10 ปีแล้ว เป้าหมายสูงสุดเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้าให้เทียบเท่าระดับสากล และผลักดันให้สมาคมการค้าพัฒนา รวมทั้งยกระดับองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เชิดชูบทบาทในการเป็นผู้นำรายภาคธุรกิจ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางการค้าจนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเป็นกำลังสำคัญ ช่วยพัฒนาและสร้างการเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป"

         ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับผลการประกวดในปี 2566 นี้ มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นทั้งสิ้นจำนวน 30 สมาคม และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่นอีก 6 รางวัล  ขอแสดงความยินดีกับสมาคมการค้า และผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกท่าน ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น ร่วมใจกันในการขับเคลื่อนสมาคมจนประสบความสำเร็จ รวมถึงเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสมาคมการค้ารายอื่นๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาต่อยอดศักยภาพของสมาคมการค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุดหน้าสืบไป  สุดท้ายขอขอบคุณสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จด้วยดี"       

#SuperDBD

 

****************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                          ฉบับที่ 136 / วันที่ 5 กันยายน 2566