กรมพัฒน์ฯ เปิดรับฟังความเห็นจากภาคธุรกิจ และนักบัญชี ก่อนปรับปรุงประกาศกรม 2 ฉบับ ภายใต้กฎหมายบัญชี

กรมพัฒน์ฯ เปิดรับฟังความเห็นจากภาคธุรกิจ และนักบัญชี

ก่อนปรับปรุงประกาศกรม 2 ฉบับ ภายใต้กฎหมายบัญชี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับปรุงประกาศกรม 2 ฉบับ ภายใต้กฎหมายบัญชี  ชวนภาคธุรกิจ และนักบัญชี ร่วมเสนอความคิดเห็น พร้อมเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขประกาศกรมภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543"
 ก่อนบังคับใช้ต่อไป

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี
นิติบุคคลกว่า 886
,796 ราย ซึ่งทั้งหมดจะต้องจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายหลักที่กำหนดรายละเอียดในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีของธุรกิจไว้ 2 ฝ่าย คือ (1) ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และ (2) ผู้ทำบัญชี ซึ่งมีหน้าที่จัดทำบัญชีของธุรกิจ ปัจจุบันมีจำนวนรวม 70,243 คน  การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้การจัดทำบัญชีของธุรกิจมีความถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้ข้อมูลในงบการเงินมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่ผ่านมาอธิบดีได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบางฉบับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว หรือมีข้อกำหนดที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน กรมจึงได้มีการปรับปรุงประกาศกรม จำนวน 2 ฉบับ  ได้แก่ (1) เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งประกาศฉบับเดิมใช้มาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว จึงปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ (2) เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้ทำบัญชีให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับ ได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประกาศดังกล่าว ในวันนี้ (6 กันยายน 2566) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขประกาศกรม ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543" โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาแบบ On Site (ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) กว่า 500 คน นอกจากนี้ กรมยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน www2.dbd.go.th/news/4897551321654489 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 หลังจากนั้น กรมฯ จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมรายละเอียดการแก้ไขประกาศฯ ดังกล่าว เผยแพร่ให้ทราบในโอกาสต่อไป

การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความเป็นมืออาชีพและประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานและคุณภาพของงบการเงินให้กับธุรกิจ อธิบดีกล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0 2547 4407, 0 2547 4408, 0 2547 4395 อีเมล : buncheehearing@gmail.com หรือ Line Open Chat : DBD Accounting หรือ www.dbd.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www2.dbd.go.th/news/4897551321654489

#SuperDBD

**********************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                               ฉบับที่ 137 /วันที่ 6  กันยายน 2566