การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา \'การดำเนินการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565\' ภายในงานมีการอภิปรายพิเศษ เรื่อง \'สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง\' โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาให้ความรู้ ได้แก่ 1.นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี กรรมการร่างกฎหมายประจำ 2.นายวรกร โอภาสนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง โอกาสนี้ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมงานฯ ณ ห้องประชุม 1 ศตวรรษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566