กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม

คณะทำงานกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ครั้งที่ 4 (4/2566) ผ่าน Application
Zoom โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566