หารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือร่วมกับ นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลรองรับการให้บริการข้อมูลดิจิทัล และพัฒนางานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าเดินทาง เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566