ที่ ๙๘/๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนเพิ่มเติม


คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ที่ ๙๘/๒๕๔๙
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------------------- 

      
        ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๖๙/๒๕๔๙ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไปแล้ว นั้น 
  
         เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และอำนวยประโยชน์ต่อภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) นายทะเบียนกลาง จึงมีคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนเพิ่มเติมไว้ ดังต่อไปนี้
  
          ให้นายทะเบียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนักทะเบียนธุรกิจ และกองธุรกิจการค้าภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ตรวจพิจารณาและสั่งการคำขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ยื่นคำขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตทั่วราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
 
 
 
สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง