ที่ ๑๐๒/๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด


คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ที่ ๑๐๒/๒๕๔๙
เรื่อง กำหนดเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

--------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
        ตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ ๑/๒๕๓๘ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนตามรายละเอียดแนบท้ายระเบียบ นั้น 
      
        เพื่อให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๓ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท) นายทะเบียนกลาง จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ในกรณีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวลงหุ้นหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ตั้งแต่ร้อยละ ๔๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีมีคนต่างด้าวลงหุ้นหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ ของทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนประกอบคำขอจดทะเบียนโดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นหรือถือหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นแต่ละราย ดังต่อไปนี้
 
         ๑. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง ๖ เดือน หรือ
  
         ๒. เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือ
 
         ๓. สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงหุ้นหรือถือหุ้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
 
 
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง