ที่ ๔๔/๒๕๕๕ เรื่อง จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ชวยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน


คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ที่ ๔๔/๒๕๕๕
เรื่อง จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ชวยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน

--------------------------------------------------------------------------------

 
         อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงจัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ นายทะเบียนกลาง จึงมีคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
 
          ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
 
             (๑) คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๕๘/๒๕๕๓ เรื่อง จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 
             (๒) คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๒๙/๒๕๕๔ เรื่อง จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบึงกาฬ แต่งตั้งนายทะเบียน ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 
          ข้อ ๒ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๑ - ๕ เป็นสํานักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
  
          ข้อ ๓ ให้สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด และสาขาของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เป็นสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น
  
          ข้อ ๔ แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
 
              (๑) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
              (๒) ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ
 
              (๓) ผู้อํานวยการสํานักข้อมูลธุรกิจ
 
              (๔) ผู้อํานวยการสํานักบัญชีธุรกิจ
  
              (๕) ผู้อํานวยการสํานักธุรกิจการค้าภูมิภาค
  
              (๖) ผู้อํานวยการสํานักธรรมาภิบาลธุรกิจ
 
              (๗) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
    
         ข้อ ๕ ข้าราชการดังต่อไปนี้ นอกจากปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบแล้ว ยังแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ในเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้
 
               (๑) ผู้อํานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
  
               (๒) หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
 
           ข้อ ๖ แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่าห้าปีและระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสํานักทะเบียนธุรกิจ สำนักข้อมูลธุรกิจ สํานักบัญชีธุรกิจ สํานักธุรกิจการค้าภูมิภาค สํานักธรรมาภิบาลธุรกิจ สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นนายทะเบียน เพื่อ
 
               (๑) ปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร และ 
  
               (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ตรวจเอกสาร การรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด รวมทั้งการให้ตรวจเอกสารการรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วน และบริษัทจํากัด ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วราชอาณาจักร
 
           ข้อ ๗ แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่าห้าปีและระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เป็นนายทะเบียน เพื่อ
 
               (๑) ปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
 
               (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ตรวจเอกสาร การรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด รวมทั้งการให้ตรวจเอกสาร การรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วน และบริษัทจํากัด ทางอเล็กทรอนิกส์ทั่วราชอาณาจักร
 
           ข้อ ๘ ในกรณีที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดใดไม่มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามข้อ ๗ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตามลําดับดังต่อไปนี้ เป็นนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗
 
               (๑) พาณิชย์จังหวัด
 
               (๒) ผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด สําหรับกรณีที่พาณิชย์จังหวัดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
 
               (๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฎิบัติงาน ซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่าห้าปี และระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสังกัดสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเรียงตามลําดับอาวุโส สําหรับกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดหรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
 
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง