ที่ ๒๐๕ /๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด กรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามในห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด


คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ที่ ๒๐๕ /๒๕๕๕
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
กรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามในห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

--------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
         โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด เพื่อให้การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุน หรือคนต่างด้าว มีอำนาจลงนามในห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 
         อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๓ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
  
        ๑. ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ ๑๐๒/๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
  
        ๒. ให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นหรือถือหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 
             (๑) กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดมีผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวลงหุ้นหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของเงินลงหุ้นหรือทุนจดทะเบียน
 
             (๒) กรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท
 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง