ตารางค่าธรรมเนียม

 
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ โทร. 0 2547 5155