การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านธนาคาร

         กรณีมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินค่าธรรมเนียมประเภทใด และเป็นของผู้ใช้บริการรายใด หากไม่มีผู้ใช้บริการติดต่อเพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือขอคืนเงิน ภายในเวลา  2 ปี นับตั้งแต่วันที่โอนเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป