งานเปรียบเทียบปรับ

งานเปรียบเทียบปรับ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- ตารางอัตราค่าปรับ กรณียื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
- ตารางอัตราเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนด
ความผิดเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พศ. ๒๔๙๙
- บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ปรับผู้ชำระบัญชี)
- บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ไม่ยื่นงบการเงิน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)
- บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ไม่จดทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)
- บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ไม่นำงบดุล
เสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุล)
- แผนภูมิแสดงขั้นตอนการชำระค่าปรับ