งานธุรกิจต่างด้าว

งานธุรกิจต่างด้าว : ขออนุญาต
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 2 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม มาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542
งานธุรกิจต่างด้าว : ขอหนังสือรับรอง
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 6 แบบแจ้งเพื่อการขอหนังสือรับรองตาม มาตรา 11
งานธุรกิจต่างด้าว : ขอใบแทน
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 8 แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
งานธุรกิจต่างด้าว : แบบฟอร์มอื่น
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- แบบประมาณการรายจ่าย
- การจัดทำคำรับรอง และการรายงานการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แบบรายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของบริษัท  
แบบ ต. 1 แบบแจ้งเลิกการประกอบธุรกิจ/ย้ายสำนักงานหรือ
สถานที่ประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว มาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542