งานธุรกิจต่างด้าว

งานธุรกิจต่างด้าว : ขออนุญาต
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 2 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม มาตรา 17
 แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542
- แบบหนังสือนำส่งคำขออนุญาตพร้อมรายละเอียด
สมาคมการค้า : การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบบริการข้อมูลธุรกิจ การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
- หนังสือมอบอำนาจ
งานธุรกิจต่างด้าว : ขอหนังสือรับรอง
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 1 แบบแจ้งเลิกการประกอบธุรกิจ/ย้ายสำนักงานหรือ
สถานที่ประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว มาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542
งานธุรกิจต่างด้าว : ขอใบแทน
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 8 แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
งานธุรกิจต่างด้าว : แบบฟอร์มอื่น
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- แบบประมาณการรายจ่าย
การจัดทำคำรับรอง และการรายงานการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดทำคำรับรอง และการรายงานการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี
-

แบบแจ้งสถานที่เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย