ประกาศจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน 24 มีนาคม 2557

 
        ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
        เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
 
                                      ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้าย
                  ประกาศนี้ มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว
               
                                      ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                 นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศว่าเมื่อ พ้นกำหนด
                 เวลา 90 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวข้างต้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพ
                 นิติบุคคล เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557
                                            
 
                                                                                                 วิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล
                                                                                             (นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล)
                                                                                      ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจดทะเบียน
                                                                                   นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร