คูมือการใช้งาน สำหรับประชาชน


สมัครสมาชิก

ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา

คลังข้อมูลธุรกิจ

ระบบทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนธุรกิจ
1.1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
1.2 บริษัทจำกัด
1.3 บริษัทมหาชนจำกัด
1.4 หอการค้า

ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา
คู่มือสำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก
รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
ธุรกิจเด่น