บริษัทจำกัด


บริษัทจำกัด : หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 ลงวีนที่ 24 มีนาคม 2558
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่งสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558
บริษัทจำกัด : แบบจองชื่อนิติบุคคล
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ
บริษัทจำกัด : หนังสือบริคณห์สนธิ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
แบบ บอจ. 2 หนังสือบริคณห์สนธิ
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
- หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
บริษัทจำกัด : แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการตั้งบริษัท
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
แบบ บอจ. 2 หนังสือบริคณห์สนธิ
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
- หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
บริษัทจำกัด : จัดตั้งบริษัท
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ บอจ. 3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
แบบ ก. กรรมการเข้าใหม่
แบบ บอจ. 5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
แบบ สสช. 1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
ห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
- หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
- รายงานการประชุมตั้งบริษัท
- ข้อบังคับ
- หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
- หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านกรมพัฒนาธูรกิจการค้า
(กรณีประสงค์จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล)
- แบบคำขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บริษัทจำกัด : หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
แบบ ก. กรรมการเข้าใหม่
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุประสงค์
แบบ บอจ. 5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
- รายงานการประชุมตั้งบริษัท
- ข้อบังคับ
- หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น
แบบ สสช. 1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
ห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
- ตัวอย่างรายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านกรมพัฒนาธูรกิจการค้า
(กรณีประสงค์จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล)
- แบบคำขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บริษัทจำกัด : มติพิเศษของบริษัทให้ เพิ่มทุน, ลดทุน, ควบบริษัท
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
- หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
- ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
บริษัทจำกัด : ควบบริษัท
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip
-
คำแนะนำ
แบบ บอจ.1
คำขอจดทะเบียนบิรษัทจำกัด
-
แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ บอจ.2
หนังสือบริคณห์สนธิ
แบบ บอจ.3
รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
แบบ ก.
กรรมการเข้าใหม่
แบบ ว.
รายละเอียดวัตถุประสงค์
แบบ บอจ.5
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
-
ข้อบังคับ
แบบ สสช.1
แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
ห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
-
หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
 
ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
-
แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 
บริษัทจำกัด : แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท ได้แก่ แก้ไขชื่อบริษัท , ที่ตั้ง , สำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด,วัตถุที่ประสงค์ และรายการเกี่ยวกับทุน
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
- หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
แบบ สสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
- ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
- หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
-
แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่)
บริษัทจำกัด : ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
- ข้อบังคับ
- หนังสือมอบอำนาจ
- ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
บริษัทจำกัด : แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน, ลดทุน, กรรมการ, จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท, ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา,ตราของบริษัท,รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
- หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
แบบ ก. กรรมการเข้าใหม่
- หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น
- หนังสือมอบอำนาจ
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่)
บริษัทจำกัด : เลิกบริษัท
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ ลช.1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช.2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ
- ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน ของผู้ชำระบัญชีไม่ใช่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้เดิม)
บริษัทจำกัด : แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี, ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี, ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ ลช.1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช.2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ