ทะเบียนพาณิชย์

ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนจัดตั้งใหม่
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ ทพ. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
- เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมอบอำนาจ
- แบบคำร้อง
ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ ทพ. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
- หนังสือมอบอำนาจ
- แบบคำร้อง
ทะเบียนพาณิชย์ : จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ ทพ. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
- หนังสือมอบอำนาจ
- แบบคำร้อง
แบบขอตรวจค้น / รับรองสำเนา (ทะเบียนพาณิชย์)
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ คำขอตรวจค้นเอกสาร / รับรองสำเนาเอกสาร / ใบแทน