ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน (26 กันยายน 2557)

 
 
 คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
 ที่ (ถ) 170 / 2557
 เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
 
  ......................................
 
                         ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัท ได้ชำระสะสางตลอดแล้ว แต่มิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียน จึงได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชี เพื่อให้จัดส่งรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีหรือดำเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชำระบัญชีแล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 1273/2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชี มิได้ดำเนินการแต่อย่างใด
 
                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน
 
                         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
                                                                                         สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน 2557
 
 
                                                                                                วิมลรัตน์  เพ็ญตระกูล
                                                                                             (นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล)
                                                                                     ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจดทะเบียน
                                                                                  นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร