แก้คำผิดพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิขย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๕๑

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๑ ก ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑
หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๑๑ คำว่า หรือบริษัทก็ดื ให้แก้เป็น "หรือบริษัทก็ดี
 
พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑
หน้า ๕๔ บรรทัดที่ ๒๓ คำว่า บัตรประจำตัวพนักงานจ้าหน้าที่ ให้แก้เป็น บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่