เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒)

คำชี้แจง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
(ฉบับที่ ๒)

--------------------------------------------------------------------------------

          ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำชี้แจง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ไปแล้ว นั้น

          เนื่องจากยังมีผู้สอบถามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดข้างต้น อีกทั้งยังสอบถามความคืบหน้าในการยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ซึ่งจะแก้ไขวิธีการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน (รายละเอียด http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=22211)

          เพื่อความชัดเจนและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว ขอชี้แจง ดังนี้
          ๑. การบอกกล่าวนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดจะต้องปฏิบัติตามตามมาตรา ๑๑๗๕ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ
              ๑.๑ ต้องนำคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นลงประกาศหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และ
              ๑.๒ ต้องส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตาม ๑.๒ บริษัทอาจเลือกใช้วิธีการส่งคำบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นโดยตรงก็ได้(แทนการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นยอมรับ) แต่หากผู้ถือหุ้นไม่ยินยอมลงนามรับคำบอกกล่าวเรียกประชุมดังกล่าวบริษัทก็จะต้องดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นตาม ๑.๒
              ทั้งนี้ การดำเนินการตาม ๑.๑ และ ๑.๒ จะต้องกระทำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือสิบสี่วัน (มติพิเศษ) แล้วแต่กรณี

          ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๘ เมษายน ๒๕๕๔