เรื่อง อักษรต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล" "ห้างหุ้นส่วนจำกัด" และ "บริษัทจำกัด" (ฉบับที่ ๒) (ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๐)

ประกาศกระทรวงเศรษฐการ
เรื่อง อักษรต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัทจำกัด
(ฉบับที่ ๒)

--------------------------------------------------------------------------------

 
อาศัยความตามาตรา ๓ (๒) และมาตรา ๕ (๒)แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และ มูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
กระทรวงเศรษฐการ ประกาศอักษรต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒) คือ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๐
ภ. บริภัณฑ์ยุทธกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ