ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ (ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)
เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

--------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          ให้พาณิชยกิจซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทและได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เป็นพาณิชยกิจตามมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
วิจารณ์ นิวาตวงศ์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ใช้อำนาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์