ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙(ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐)
เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

--------------------------------------------------------------------------------

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เป็นพาณิชยกิจตามมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐
สุธี นาทวรทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์