เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์
พ.ศ. ๒๕๔๙

--------------------------------------------------------------------------------

 

โดยที่เป็นการสมควร แก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ คำขอตรวจคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร และคำขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๒ ใบทะเบียนพาณิชย์ให้ใช้ แบบ พค. ๐๔๐๓ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ คำขอตรวจดูเอกสาร คำขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ คำขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ให้ใช้แบบบริการข้อมูลธุรกิจ ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ดุสิต อุชุพงศ์อมร
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
 
    DOWNLOAD