เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕

--------------------------------------------------------------------------------

 

เพื่อให้การบริการข้อมูลธุรกิจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการปรับปรุงประกาศขึ้นใหม่ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกแบบบริการข้อมูลธุรกิจที่แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและระเบียบดังต่อไปนี้

     (๑) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
     (๒) ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
     (๓) ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓ ให้ใช้แบบ บธ. ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้สำหรับการให้บริการข้อมูลธุรกิจตามที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ ๔ การให้บริการข้อมูลธุรกิจ ได้แก่

     (๑) การออกหนังสือรับรองนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
     (๒) การออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
     (๓) การรับรองสำเนาเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า และกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
     (๔) การตรวจค้นเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
     (๕) การถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ ๕ แบบบริการข้อมูลธุรกิจที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าได้ยื่นไว้ตามประกาศฉบับนี้

ข้อ ๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับผู้ขอรับบริการจะใช้แบบพิมพ์เดิมตามที่นายทะเบียนหรืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดแล้วแต่กรณีก็ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า