เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕๕๕

--------------------------------------------------------------------------------

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแบบคำขอตรวจ คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร และคำขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๒. คำขอตรวจเอกสาร คำขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ คำขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ให้ใช้แบบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า